Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Można się z nami kontaktować poprzez:


• adres e-mail: biuro@dmnavigator.pl

• telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33

• pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@dmnavigator.pl

Państwa dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu dokończenia rejestracji w bazie inwestorów i przestawienia oferty usług Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas świadczenia naszych usług lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być wydłużony jeśli będzie to konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, lub w przypadku jeśli będą wymagać tego przepisy prawa.

W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przewarzania danych;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych nie jest obowiązkowe ale konieczne jeśli chcą Państwo dołączyć do bazy inwestorów i poznać naszą ofertę.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania.